Управління міжнародним бізнесом

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ

Загальні відомості

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність  073 “Менеджмент”
Освітньо-професійна програма Управління міжнародним бізнесом
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) другий (магістерський)
Кваліфікація фахівець з управління міжнародним бізнесом магістр з управління міжнародним бізнесом, перекладач
Випускова кафедра Кафедра міжнародних економічних відносин

 

Опис спеціальності

Потреба в підготовці фахівців за освітньо-професійною програмою «Управління міжнародним бізнесом» зумовлена тим, що у сучасних умовах глобалізації, міжнародні відносини між економічними суб’єктами різних країн набувають дедалі складнішого характеру, у зв’язку з чим, виникають труднощі та суперечності у процесі їх становлення. В таких умовах, неухильно зростає роль кожної країни в міжнародних економічних відносинах, що потребує адекватного забезпечення ефективної моделі управління міжнародним бізнесом з урахуванням сучасних міжнародних потреб, адже ведення міжнародного бізнесу – це не лише вихід на новий зарубіжний ринок, з урахуванням його культурної складової, але й постійне акумулювання знань, культури регіонів з подальшим розробленням і пошуком найбільш адаптованої моделі поведінки, бачення проблем і шляхів їх розв’язання, що генерує сприятливий клімат для розвитку.

В Україні міжнародний бізнес знаходиться тільки на початковій стадії розвитку. Країна прагне стати повноцінним партнером в світовій і європейській спільнотах, і для цього необхідне розширення і посилення міжнародної економічної діяльності вітчизняних бізнес-одиниць.

Міжрегіональна співпраця з європейськими партнерами надає представникам бізнесу в Івано-Франківській області широкі можливості щодо налагодження тісних зв’язків у сфері реалізації економічного та інвестиційного потенціалу краю; запозичення досвіду у сфері ведення бізнесу, а також впровадження сучасних методів виробництва з допомогою новітніх технологій. Саме тому, виникає потреба в фахівцях, які добре знають тенденції та аналізують закономірності розвитку світового ринкового середовища, а також, майстерно володіють навиками з використання механізмів управління міжнародним бізнесом, пошуку ефективних стратегій управління, залучення міжнародного досвіду в умовах нестабільності.

Враховуючи викладене, вважаємо, що активізація процесів євроінтеграції  та посилення ролі суб’єктів бізнесу в їх забезпеченні, актуалізує потребу у підготовці фахівців за освітньо-професійною програмою «Управління міжнародним бізнесом» на Прикарпатті та в суміжних областях.

 

Мета підготовки та компетенції майбутніх фахівців з спеціальності «Управління міжнародним бізнесом»

 Головною метою підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Управління міжнародним бізнесом» є отримання студентами фундаментальних знань з теорії та практики функціонування світового господарства на корпоративному рівні, особливостей формування системи міжнародного менеджменту та маркетингу, здійснення управління людськими ресурсами та персоналом в міжнародних корпораціях, іноземних та українських компаніях, які є учасниками ЗЕД, мінімізації ризиків та реалізації перспектив від міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталів, трансферу технологій і інновацій, міжнародних фінансів й реалізації міжнародних бізнес-проектів.

Для реалізації відповідної мети студенти повинні оволодіти навиками щодо:

– розробки, прийняття управлінських рішень у сфері міжнародних бізнес-відносин;

– підготовки аналітичних документів, що відображають стан і перспективи розвитку компанії на міжнародному ринку;

– розробки стратегій побудови іміджу та бренду компанії для популяризації корпоративних чи національних інтересів;

– аналізу та популяризації зовнішньоекономічних інтересів національних бізнес-суб’єктів на міжнародному ринку;

– розробки програми забезпечення економічної безпеки компанії, що є суб’єктом міжнародних бізнес-відносин;

– проведення моніторингу бізнес-середовища в окремих країнах чи регіонах;

– провадження системи ризик-менеджменту для суб’єктів міжнародного бізнесу;

– забезпечення економічної  ефективності підприємництва в компаніях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

– ведення  дослідницької та консультаційної діяльності в сфері міжнародного бізнесу.