Викладацький склад

Михайлишин Лілія Іванівна – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України, професор. e-mail: liliia.mykhailyshyn@pnu.edu.ua

Народилася 27 листопада 1981 р. в смт. Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-Франківської області.

У 2004 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства (зараз Тернопільський національний економічний університет), отримала диплом магістра з міжнародної економіки, спеціалізація Європейська економіка.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Транснаціоналізація економічної діяльності  в умовах глобалізації» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.02 –  Світове господарство та міжнародні економічні відносини. В 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки та прикріплена як здобувач кафедри міжнародної економіки в докторантурі ДонНУ з метою захисту докторської дисертації.

В  2016 році  захистила дисертацію на тему: «Системна трансформація інноваційного забезпечення транснаціоналізації світової економіки»  та здобула науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.02  – Світове господарство та міжнародні економічні відносини.

З 2004 по 2017 рік працювала на посадах заступника директора з комерційної діяльності в Приватно-орендній агрофірмі «Нове життя», заступника декана економічного факультету, заступника завідувача кафедри фінанси ПВНЗ «Івано-Франківський Університет права імені Короля Данила Галицького (на той час ПВНЗ Івано-Франківський інститут права економіки і будівництва), в.о. завідувача кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету, а в період з жовтня 2013 року по червень 2015 року додатково займала посаду заступника директора інституту.

З травня 2017 року завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

В 2010 році додатково здобувала другу вищу освіту за напрямом «Правознавство» у ПВНЗ «Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. Отримала диплом магістра з відзнакою (захистила магістерську роботу на тему: «Правове регулювання транснаціоналізації економічної діяльності в умовах глобалізації»). В 2014 році отримала диплом спеціаліста з менеджменту організацій і адміністрування у Тернопільському національному економічному університеті. В 2017 році обрана академіком Академії економічних наук України зі спеціальності Міжнародні економічні відносини.

У 2018 році отримала сертифікат «Європейські стандарти освіти КПТ в Україні!» за виконання навчальної програми «КПТ+Базові техніки КПТ для консультування та коучінгу».

У листопаді – грудні 2018 р. проходила закордонне стажування The Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw Limited Liability Company REA

Є членом редколегії наукового журналу «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону» та членом спеціалізованої вченої ради Д 20.051.12 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»;

Є автором більше 100  публікації наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі 5 монографій, 1 з яких одноосібна, 2 міжнародні, 1 навчально-методичний посібник, 5 праць,  опублікованих у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.
Головний редактор  науковового фахового  видання  категорії Б «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.  (від 24.11.2020).

Сфера наукових інтересів: транснаціоналізація світової економіки, ресурсні і інноваційні трансформації світової економіки в умовах транснаціоналізації, процеси інтернаціоналізації та інтеграції в глобальній економічній системіУкраїна в системі глобальних економічних відносин.

 

Калініна Світлана Петрівна – професор (погодинник) кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України, професор. e-mail: svitlana.kalinina@pnu.edu.ua

Закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Економіка праці» (з 2000р. – Донецький національний університет). Протягом  1989-2016рр. працювала в зазначеному університеті (в 2014р. Донецький національний університет МОН України переміщено до м. Вінниця).

2016р. працює на посаді професора кафедри управління персоналом та економіки праці Інституту підготовки кадрів ДЦЗУ.

У 1997р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, у 2007р. –  докторську дисертацію за спеціальністю 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

У 2001р. присвоєно вчене звання доцента кафедри управління трудовими ресурсами, у 2013р. – вчене звання професора кафедри управління персоналом та економіки праці.

Паралельно з  роботою в Донецькому національному університеті  протягом 2002-2014рр. очолювала систему розвитку персоналу управлінських кадрів ПрАТ «Донецьсталь – Металургійний завод» (м. Донецьк) – керувала роботою Школи менеджерів компанії.

Є автором концепції та керівником розробки Комплексної програми управління людськими ресурсами  ПрАТ «Донецьсталь – Металургійний завод» (м.Донецьк), за результатами якої отримано ряд авторських свідоцтв.

Приймала участь у міжнародних проектах за програмами TACIS ТEMPUS, REAP, а також у міжнародному проекті DFID (Міністерства Великобританії у справах міжнародного розвитку).

Є засновником єдиної в Україні наукової школи з проблем міжнародного ринку праці, створеної на стику спеціальностей 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика та 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Під науковим керівництвом Калініної С.П. захищено 7 кандидатських дисертацій.

Протягом 2001-2016рр. виконувала обов’язки вченого секретаря, заступника голови спеціалізованої вченої ради Д.11.051.03 у Донецькому національному університеті  (м. Вінниця).

В 2011р. нагороджена нагрудним знаком МОН України «За наукові досягнення».

Опубліковано більше 100  наукових праць, з них 2 особисті монографії,  8 монографій у співавторстві, 20 навчально-методичних робіт.

Сфера наукових інтересів: розвиток і трансформація міжнародного та корпоративних ринків праці, формування інтелектуальної складової економічного розвитку.

 

Вівчар Оксана Іванівна – професор (погодинник) кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України, професор. e-mail: oksasna.vivchar@pnu.edu.ua

У 2006 році закінчила Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація магістр з менеджменту.

У 2011 році успішно захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді  К 58.052.05 на тему: «Інноваційно-логістичні підходи до управління підприємствами з ремонту й експлуатації автошляхів» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за вилами економічної діяльності), отримано диплом ДК №001288 та присуджено науковим ступінь кандидат економічних наук .

17 лютого 2017 р. рішенням Академії соціального управління № 160 була обрана академіком зі спеціальності «Соціальна політика».

28 лютого 2017 р. рішенням атестаційної колегії № 331 Міністерства освіти та науки України було присвоєно вчене звання доцента, отримано атестат АД №000061.

У 2018 році успішно захистила докторську дисертацію у спеціалізованій вчеши раді Д 58.052.05 на тему: «Управління соціогуманітарною компонентою економічної безпеки підприємства» за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), присуджено науковий ступінь доктор економічних наук.

28 травня 2018 р. рішенням Академії економічних наук України № 1002 була обрана академіком зі спеціальності «Менеджмент» (м. Харків).

З 2012 р. – старший викладач кафедри фінансово-економічної безпеки юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету:

З 2013-2018 р. – доцент кафедри фінансово-економічної безпеки юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету перейменованої з 28.08.2014р. на кафедру фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, а з 14.03.2017р. на кафедру економічної безпеки т та фінансових розслідувань.

З 27.12.2018 р. дотепер професорка кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань, яку у вересні 2020 року перейменовано на кафедру кримінального права і процесу, економічної безпеки та правоохоронної Західноукраїнського національного університету.

Стаж науково-педагогічної роботи — 14 років.

У 2018 р. призначена керівником Центру .міжнародної безпеки та співробітництва Тернопільської о національного економічного університету (27.08.2018р.№537).

16 грудня 2019 p. рішенням атестаційної колегії від № 1415 Міністерства освіти та науки України було присвоєно вчене звання професора.

У 2019 р. включена членькннею громадської організації «Спілка економістів України» та ТОБО «Асоціацію фахівців комп’ютерних інформаційних технологій».

У 2019 р. проходила стажування для викладачів вищих навчальних закладів в Інституті Європейської інтеграції м. Варшава, Польща.

У 2019 р. отримала авторське свідоцтво на неординарну ідею «Напрями використання кібер-роботів у посиленні економічної безпеки підприємств».

У 2020 році стипендіат Кабінету міністрів України.

У 2020 р. призначена членькннею редколегій електронного фахового видання (категорії “В”) “Соціально-економічні проблеми і держава”; фахових видань (категорії “В”) “Вісник Хмельницького національного університету” та “Науковий журнал ринок праці” (м. Київ).

Нагороджена: Почесною грамотою від Тернопільської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики (2016р.); Подякою за участь у проведенні XII Всеукраїнської акції «Серце до серця» (м. Тернопіль. 2017 р.); Дипломом в номінації «Науковець року 2017» Тернопільською національного економічного університету «NATUS VTNTFRF» (2017р.); Міжнародним Орденом Королеви Анни «Честь Вітчизни» у рамках урочистої церемонії міжнародної організації АСАМБЛЕЇ ДІЛОВИХ КІЛ (м. Київ. 2017р.); Міжнародною нагородою Святої Софії рішенням Експертної Ради Міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття» (м. Київ. 2018p.); Подякою від дирекції Благодійного фонду «Частинка добра» (м. Тернопіль, 2018p.); Почесною грамотою від Тернопільської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики (2019 p.).

У науковому доробку понад 150 наукових праць у сфері економічної безпеки.

Сфера наукових інтересів:: безпека бізнесу, оцінка вартості майна та бізнесу, безпека економічних агентів, екосестейт, соціогуманітарна компонента економічної безпеки підприємств.

 

Сталінська Олена Вікторівна – професор кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України, професор. e-mail: olena.stalinska@pnu.edu.ua

Народилася 24 лютого 1976 р.

У 1998 році закінчила з відзнакою Донецький державний університет, за спеціальністю «Економічне і соціальне планування», кваліфікація «Економіст».

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію  зі спеціальності 08.06.02 –  Підприємництво, менеджмент та маркетинг. В 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки підприємства та прикріплена як докторант Інституту економіки промисловості НАН України, м. Донецьк.

В  2013 році  захистила дисертацію на тему: «Стратегічне управління металургійними підприємствами на принципах сталого розвитку»  та здобула науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

З 2001 по 2017 рік працювала на посадах: асистента кафедри економіки підприємства економічного факультету Донецького національного університету, старшого викладача кафедри економіки підприємства економічного факультету Донецького національного університету, доцента кафедри економіки підприємства економічного факультету Донецького національного університету, фінансового консультанта міжнародного брокерського концерну OC Occident Holding ТОВ «Євролайф Україна, професора кафедри економіки підприємства економічного факультету Донецького національного університету, виконуючої обов’язки завідувача кафедри економіки підприємства економічного факультету Донецького національного університету, м. Вінниця, декана факультету економіки та менеджменту Міжнародного гуманітарного університету, професора кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету.

З квітня 2018 року професор кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Член Спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини та 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика у Донецькому національному університеті (ДонНУ) до 2016 р.

Член Спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 Одеського національного економічного університету для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), з 2017 р.

Член редакційної колегії наукових журналів: «Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії», м. Запоріжжя; наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету, серія: «Економіка і менеджмент», м. Одеса.

Член робочої групи з розробки Стратегії міста Подільська Одеської області до 2025 р.

Є автором 70 наукових та навчально-методичних праць. Автор однієї монографії.

Сфера наукових інтересів: стратегічне управління підприємством, сталий розвиток сучасного підприємництва, вплив процесів глобалізації, інтернаціоналізації та інтеграції на сферу підприємництва України.

 

Зварич Олена Ігорівна – професор кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор економічних наук. e-mail: olena.zvarych@pnu.edu.ua

У 2001 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова та література».

У 2009 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства».

Кандидат економічних наук із 2014 року. Дисертацію захищено «26» вересня 2013 року у спеціалізованій вченій раді 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством Міжнародного університету бізнесу і права (Херсон), отримано диплом кандидата економічних наук.

У травні 2020 року присвоєно вчене звання Доцента.

Професійна діяльність:

01.09.2005 – 30.06.2007, 05.09.2012 – 01.07.2013 – асистент кафедри іноземних мов та країнознавства Інституту туризму і менеджменту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

08.02.2016 – 31.08.2017 – асистент кафедри перекладу та філології у Приватному вищому навчальному закладі «Університет Короля Данила»;

01.09.2017 – 31.08.2018 – завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Приватному вищому навчальному закладі «Університет Короля Данила»;

01.09.2018 – 13.03.2020 – доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Приватному вищому навчальному закладі «Університет Короля Данила»

Наукові інтереси: регіональна економіка, інвестиційна діяльність, проектній менеджмент, фінанси, філологія.

Публікації: 71 публікація в наукових і спеціалізованих наукових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази Web of Science. 2 особисті та 1 колективна монографія.

 

Родіна Оксана Григорівна – доцент кафедри кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат економічних наук, доцент. e-mail: oksana.rodina@pnu.edu.ua

Народилася 6 червня 1978 р. у місті Київ.

У 2000 р. закінчила з відзнакою Донецький державний університет за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобула кваліфікацію економіста.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Механізм інтеграції вугільної галузі України до світового енергетичного ринку”  та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

У 2008 р. отримала вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки. З 2000 по 2011 рр. працювала на посадах: стажиста-викладача, асистента, старшого викладача, доцента кафедри міжнародної економіки Донецького державного університету інформатики і штучного інтелекту. З 2011 по 2014 рр. – доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств, 2014-2015 рр.-  доцент кафедри міжнародної економіки, 2015-2017 рр. – доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу Донецького національного технічного університету (у 2014 р. Донецький національний технічний університет переміщено до м. Покровськ).

У 2018 р. працювала доцентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Донецького державного університету управління (м. Маріуполь).  У 2019 р. – доцент кафедри управління, фінансів та адміністрування ПрАТ ВНЗ МАУП (м. Одеса).

Є авторкою 46 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: процеси інтеграції в глобальній економічній системі, євроатлантична інтеграція України, економіка України в системі міжнародних економічних відносин.

 

Дідченко Оксана Іванівна – доцент кафедри кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат економічних наук, доцент. e-mail: oksana.didchenko@pnu.edu.ua

Народилася 7 червня 1976 р. м. Маріуполь, Донецька область

У 1995 році закінчила Маріупольський механіко-металургійний технікум за спеціальністю технік-програміст.

В 2000 році закінчила Донецький державний університет, економічний факультет за спеціальністю «Міжнародна економіка», економіст.

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Економічна інтеграція України в систему міжнародного технологічного обміну”  та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

З 2005 року член-кореспондент Української технологічної академії за напрямом «Економіка нових технологій».

У 2013 році отримала вчене звання доцента з економіки підприємства.

Директор ТОВ «Аудит Бізнес Консалт» – за сумісництвом, директор ТОВ «Інноваційна компанія «Візеріон» – за сумісництвом.

Член Громадської організації НПО «Приазовська наукова діаспора».

Брала участь в якості експерта у Всеукраїнському конкурсі інновацій в 2006-2007 роках, була активним членом Громадської ради при Держспоживстандарті України.

Є авторкою 28 наукових  праць.

Сфера наукових інтересів: процеси інноваційні процеси в міжнародному бізнесі, виробничий потенціал підприємств на міжнародних ринках, конкурентоспроможність економіки України в системі міжнародних економічних відносин.

 

Когут-Ференс Оксана Ігорівна     доцент кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат економічних наук. e-mail: oksana.kohut_ferens@pnu.edu.ua

Народилася в 1989 р. в м. Миколаєві Львівської області. У 2011 р. закінчила Львівський національний університет  ім. І. Франка факультет міжнародних відносин, отримавши диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» та кваліфікацією «Економіст-міжнародник. Перекладач».

У 2015 році  успішно закінчила відділ аспірантури та докторантури Львівського національного університету  ім.  І. Франка, захистила кандидатську дисертацію на тему «Економічний аналіз монополізації світового ринку нафти» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.02 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

З листопада 2014 по вересень 2017 року працювала в ТзОВ «Калуш-транс» на посаді Першого заступника директора, з лютого 2017 року за сумісництвом доцент кафедри Міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

З вересня 2017 року старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та за сумісництвом Перший заступник директора ТзОВ «Калуш-транс».

Є автором 6 наукових праць. Мови: англійська, німецька, хорватська.

Сфера наукових інтересів: світовий ринок енергетики, монополізація нафтового ринку, динаміка розвитку енергетики на мікро та макро рівнях, перспективи розвитку альтернативної енергетики та її місце в енергокомплексі України.

 

Коровчук Юрій Іванович  старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат економічних наук. e-mail: yuriy.korovchuk@pnu.edu.ua

Народився в 1987 р. в с. Ільці Верховинського району Івано-Франківської області. У 2009 р. Закінчив ПВНЗ «Івано-Франківський Університет права імені Короля Данила Галицького, отримавши диплом магістра з відзнакою за  напрямом «Фінанси» і спеціалізацією «Місцеві фінанси».

У 2015 році вступив до аспірантури Тернопільського національного економічного університету за рахунок державного замовлення без відриву від виробництва при кафедрі міжнародного бізнесу і туризму. З вересня 2017 року переведений до аспірантури Маріупольського державного університету за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. 11 листопада 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 12.093.03 у Маріупольському державному університеті захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидат економічних наук з спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, тема дисертації “Трансформація трудоресурсного забезпечення світової економіки в умовах глобалізації”.

З 2009 по 2017 рік працював на посаді викладача кафедри «Фінанси»  Івано-Франківського Університету права імені Короля Данила Галицького та старшого викладача кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету.

З вересня 2017 року старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

В 2017 році додатково здобував другу вищу освіту за напрямом «Управління фінансово-економічною безпекою» у Тернопільському національному економічному університеті. Отримав диплом магістра з відзнакою (захистив магістерську роботу на тему: «Державні закупівлі та тендерне законодавство в Україні»).

Є автором 10 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: міграційні процеси й глобальні проблеми світової економіки, ресурсні трансформації світової економіки, економіка України в системі міжнародних економічних відносин, розвиток лісової промисловості України та Карпатського регіону в умовах посилення євроінтеграційних процесів.

 

 

Благун Семен Іванович – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. e-mail: semen.blahun@pnu.edu.ua

Народився 1993 року в місті Івано-Франківську. Навчався в природничо-математичному ліцеї. Вступив на навчання в Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника на економічний факультет, який закінчив з відзнакою за спеціальністю «економічна кібернетика» (2015). Після чого вступив в аспірантуру при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за спеціальністю «08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

Автор понад 10 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: глобальний ринок фінансових послуг, курси валют, міжнародні валютні ринки, моделювання фінансових процесів крізь призму міжнародної кооперації.